7 Viên Ngọc Rồng: Hóa Giải Phong Ấn SD speaker 7 Viên Ngọc Rồng: Hóa Giải Phong Ấn Dragon Ball Z Movie: Wrath of the Dragon 1995